Průzkum dopadů pandemie Covidu-19 na pracující ženy

07.09.2021

Pandemie Covid-19 ještě více prohloubila propast v rovných příležitostech mezi muži a ženami na pracovišti, která v naší i globální společnosti stále existují.

Tento závěr vychází z průzkumu dopadů pandemie na ženy, který byl proveden společností Deloitte Global mezi listopadem 2020 a březnem 2021, a to mezi 5 000 ženami z různých sektorů z 10 zemí světa. Výsledky průzkumu odhalují, jak velmi silně dopadla pandemie na pracovní i osobní život žen. Krizové období se negativně podepsalo nejen na jejich osobním rozpoložení, ale současně i na jejich vztahu k zaměstnavateli a nadějích do budoucna.

Během pandemie totiž ženy převzaly další povinnosti - péči o domácnost, děti a další osoby, a přitom musely dál pokračovat v zaměstnání a potýkat se s nedostatečnou podporou ze strany zaměstnavatelů. To vše ovlivnilo jejich celkovou pohodu a loajalitu vůči zaměstnavateli. Mnohé z žen byly postaveny před rozhodnutí, zda setrvat v současném zaměstnání.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF) vrátí pandemie úsilí o genderovou rovnost o generaci (ne-li více) nazpátek! Toto nemohou představitelé firem ignorovat, neboť by to mohlo vést ke ztrátě nejlepších zaměstnankyň i k potížím s náborem nových talentů. Ti si již budou vybírat zaměstnavatele se skutečně inkluzivním prostředím.

Zásadní zjištění průzkumu:

 • 77 % žen říká, že jim v důsledku pandemie vzrostla pracovní zátěž.
 • 66 % žen má větší zodpovědnost za domácí práce.
 • 45 % žen muselo z důvodu pečovatelských povinností změnit svou pracovní dobu a tvrdí, že tím byl negativně ovlivněn jejich vztah k zaměstnavateli. U samoživitelek dokonce 65 % žen.
 • Pouze 35 % respondentek uvedlo, že cítí podporu svého zaměstnavatele, pokud jde o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
 • Respondentky navíc tvrdí, že mají méně času na pobyt venku, na své zájmy a zažily nepříznivý dopad na jejich vztahy s přáteli.
 • Není proto překvapením, že tato situace ovlivňuje i zdraví žen a jejich celkový optimismus ohledně budoucnosti. Pouze třetina žen považuje svůj duševní blahobyt dnes za "dobrý" nebo "mimořádně dobrý", ve srovnání s 68 % před pandemií. A jen 41% hodnotí své aktuální fyzické zdraví jako "dobré" nebo "extrémně dobré" ve srovnání s 68 % před pandemií.
 • 31 % dotázaných žen uvádí, že od doby pandemie nemůžou takzvaně "vypnout" z práce. Více než polovina z nich tvrdí, že je to způsobeno strachem, že by to negativně ovlivnilo jejich kariérní postup (52 %). 15 % uvádí, že pokud by nebyly svému zaměstnavateli vždy k dispozici, mohly by být nucené volit mezi svým prací nebo osobním životem.
 • 63 % dotázaných žen vnímá, že jsou posuzovány ne podle pracovního výkonu, ale podle doby, po kterou jsou přítomny v práci (nebo nyní online).
 • Nejvíce zarážející je zjištění, že až 57 % žen plánuje opustit během dvou let své zaměstnání. 21 % z nich dokonce očekává, že z práce odejdou za méně než rok. Hlavním důvodem je nastolení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
 • 23 % zvažuje v důsledku těchto zkušeností během pandemie úplné opuštění pracovního trhu!


Údaje z průzkumu naznačují, že k tomu, abychom na pracovišti docílili rovnosti pohlaví, vede ještě dlouhá cesta. Existuje však několik důvodů, proč neztrácet naději. Stále existují organizace, v nichž panuje inkluzivní firemní kultura a které podporují ženy v jejich kariérním rozvoji. Ženy, které pracují pro tyto organizace, vyjádřily vyšší úroveň duševní pohody, motivace, produktivity a loajality vůči svým zaměstnavatelům. Nicméně tato skupina žen tvoří jen 4 % dotázaných. Důležitým ukazatelem toho, že se společnost nachází na správné cestě k nastolení genderové rovnosti, je míra žen ve vrcholných funkcích organizace. Ty pak mají samozřejmě pozitivní vliv na zavádění a podporu takovýchto opatření v rámci firmy.

Rozhodně je výhodné být firmou směřující k genderové rovnosti. Přínos pro ženy i jejich zaměstnavatele je jasný. Data odhalují výrazné rozdíly v produktivitě, pohodě a spokojenosti zaměstnankyň v takovýchto firmách ve srovnání s ostatními.

70 % žen, které pracují pro firmy podporující rovné příležitosti, hodnotí svou produktivitu jako "dobrou" nebo "mimořádně dobrou" ve srovnání s 29 % žen, které pracují pro organizace, které v této oblasti zaostávají. Tyto ženy cítí také větší loajalitu vůči svým zaměstnavatelům, což znamená stabilnější a produktivnější pracovní sílu.

Ženy tvoří nejméně 40 % pracovní síly ve většině zemí světa a více než 50 % ve Spojených státech a Evropské unii. Navzdory těmto číslům a mnoha letům zaměření na podporu rovnosti žen a mužů na pracovišti je stále třeba dosáhnout značného pokroku.

Výsledná zpráva z průzkumu klade také důraz na zásadní roli, kterou mohou sehrát zaměstnavatelé při zvrácení tohoto trendu. Přichází s 6 důležitými kroky, které by měly organizace nyní podniknout:

 1. VYTVOŘIT A KAŽDÝ DEN UDRŽOVAT KULTURU, KTERÁ JE SKUTEČNĚ INKLUZIVNÍ
 2. PODPOŘIT ROVNOVÁHU PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA
 3. KLÍČEM JE JASNÝ ZÁVAZEK K VĚTŠÍMU ZASTOUPENÍ ŽEN NA VEDOUCÍCH POZICÍCH
 4. POSKYTNOUT ŽENÁM PŘÍLEŽITOST ROZVOJE
 5. PODPOROVAT MIMOPRACOVNÍ ŽIVOT ZAMĚSTNANKYŇ, COŽ PAK VEDE K ÚSPĚCHU V PRÁCI
 6. MĚNIT PRACOVIŠTĚ S OHLEDEM NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Pandemie COVID-19 situaci výrazně zhoršila, odhalila a zhoršila značné překážky, kterým ženy čelí při dosahování svých práv a naplňování svého potenciálu. Pokud nezvrátíme škody napáchané za poslední rok, dopad pocítí jak zaměstnankyně po celém světě, tak i organizace, které budou po desetiletí postrádat jejich zásadní přínos. Pokud se nezačne jednat hned, může obnovení ztraceného pokroku trvat roky, dokonce i generace.

Držme si tedy palce!


Zdroj:

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/human-capital/articles/dopady-pandemie-na-zeny.html